Zadejte si hlídání svých dlužníků, dodavatelů, odběratelů, budoucích obchodních partnerů, ale
i své vlastní společnosti a své osoby. Nikdy nevíte, která informace pro Vás může být užitečná.

Začněte a budete mít přehled!

Přihlásit Registrovat
Firmu nebo osobu?
IČO:
Název:
Jméno:
Příjmení:*
Datum narození [dd.mm.rrrr]:

Hledám subjekt na justici...
Sleduji pro Vás informace, které chcete vědět. Jakmile se objeví nějaká změna,
která by Vás mohla zajímat, ihned Vás budu informovat stručným emailem.

Sleduji změny v obchodním rejstříku
FYZICKÉ OSOBY
  • podíl či účast v existujících společnostech
  • podíl či účast v nově zakládaných společnostech

PRÁVNICKÉ OSOBY
  • podíly v jiných společnostech
  • změny v orgánech společnosti
  • změny ZK
  • změny a přidání veškerých dokumentů - zakladatelských listin, notářských zápisů, účetních závěrek
Sleduji změny v insolvenčním rejstříku
  • zahájení insolvenčního řízení u fyzické i právnické osoby

  • upozornění na každou změnu či aktualizaci v průběhu insolvenčního řízení

  • upozornění na jakýkoliv nově přidaný dokument v insolvenčním řízení


Zadejte prosím email,
kam Vás bude Donašeč o změnách informovat.
Zvolte si heslo k Vašemu účtu pro správu svých hlídaných subjektů.
Licenční a všeobecné podmínky [ zobrazit]

Licenční a všeobecné obchodní podmínky

Provozovatel

Provozovatelem webových stránek www.donasec.cz je společnost ID Corp cz s.r.o., identifikační číslo 03350363, se sídlem Milady Horákové 771/58, Holešovice, 170 00 Praha 7, vedená u Městského soudu v Praze v oddíle C vložce 230607 (dále jako "provozovatel").

Uživatel

Uživatelem webových stránek www.donasec.cz se pro účely této smlouvy rozumí registrovaný i neregistrovaný návštěvník webových stránek provozovatele nebo subjekt využívající informace poskytované provozovatelem a to v jakékoliv formě (dále jako "uživatel").

Webové stránky

Webovými stránkami, není-li uvedeno jinak, se rozumí webové stránky provozovatele, které jsou dostupné z webové adresy www.donasec.cz (dále jako "webové stránky").

Pravidla použití služby

Přístup a používání webových stránek www.donasec.cz se řídí níže popsanými pravidly. Každý uživatel webových stránek provozovatele je povinen se s těmito pravidly seznámit a dodržovat je nebo se zdržet návštěvy webové stránky.

Autorská práva

Obsah, který je dostupný na webových stránkách provozovatele nebo je dostupný z webových stránek provozovatele nebo obsah, který uživatel obdržel emailem od provozovatele , je chráněn právními předpisy na ochranu autorských práv a ochranných známek a jinými příslušnými právními předpisy České republiky.

Šíření obsahu nebo jeho částí je výslovně zakázáno bez předchozího souhlasu provozovatele, který musí mít písemnou formu.

Uživatel je oprávněn pro osobní potřebu a neziskové účely nesouvisející s podnikáním si pořizovat kopie obsahu na webových stránkách, ale je povinen uvést webovou stránku provozovatele a současně není oprávněn odstraňovat informace o provozovateli z dokumentů, které na webových stránkách nebo z emailu od provozovatele získal.

Provoz webových stránek a jeho podmínky

Návštěvou těchto stránek souhlasíte s tím, že nebudete narušovat standardní provoz ani celistvost webových stránek především tak, že se budete nabourávat do webových stránek, měnit údaje na webových stránkách, vyplňovat záměrně nesprávné údaje do formulářů nebo vyplňovat údaje s cílem snažit se poškodit webové stránky (jedná se především o útoky typu XSS nebo SQL injection), nadměrně vytěžovat databázi ani bránit nebo omezovat přístup jiných uživatelů na tyto stránky.

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případnou nefunkčnost, nedostupnost či špatnou dostupnost webových stránek a služeb na nich nabízených.

Všeobecné podmínky

Využitím služeb provozovatele bezvýhradně souhlasíte s těmito licenčními a všeobecnými obchodními podmínkami. V případě, že s těmito všeobecnými podmínkami nesouhlasíte, prosím, bezodkladně opusťte webové stránky provozovatele a zdržte se další návštěvy webové stránky. Poskytování služeb ze strany provozovatele a Váš vztah k provozovateli se řídí právem České republiky, respektive příslušnými právními předpisy.

Odpovědnost provozovatele za škody

Provozovatel neodpovídá za správnost a aktuálnost informací obsažených na jeho webových stránkách.

Webové stránky provozovatele mohou dočasně obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje, které budou neprodleně po objevení opraveny. Všechna data na webu provozovatele jsou pouze informativního charakteru a uživatel by si měl jejich správnost vždy ověřit v příslušném veřejném rejstříku. Stránky provozovatele jsou pravidelně aktualizovány a zdokonalovány. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv a bez jakéhokoliv předchozího upozornění stránky aktualizovat, upravovat, modifikovat, doplňovat nebo jinak měnit údaje obsažené na stránkách, a to včetně těchto pravidel a všeobecných podmínek. Provozovatel webu je taktéž oprávněn provoz webových stránek kdykoli a bez předchozího upozornění ukončit.

Modifikace těchto všeobecných informací vstoupí v platnost neprodleně po jejich zveřejnění, není-li uvedeno jinak.

Provozovatel si vyhrazuje právo zakázat přístup na webové stránky všem uživatelům, kteří záměrně i nezáměrně vytěžují databázi nebo jinak narušují provoz webových stránek.

Tuto webovou stránku uživatel užívá plně na vlastní riziko a odpovědnost. Provozovatel neposkytuje žádnou záruku, že tato webová stránka bude bez přerušení funkční a neobsahuje soubory způsobilé poškodit vaše data nebo počítač. Provozovatel činí veškerá potřebná opatření, aby zabránil vzniku a šíření souborů způsobilých poškodit vaše nebo počítač na svých webových stránkách. Provozovatel uživatelům doporučuje používat při užívání webových stránek aktuální, legální software s nainstalovanými bezpečnostními aktualizacemi, antivir a firewall.

Provozovatel se zavazuje činit pravidelné zálohy dat všech uživatelů a zabezpečit je proti ztrátě nebo zcizení.

Provozovatel dále nenese odpovědnost za odkazy, prostřednictvím nichž lze opustit tyto stránky nebo tzv. vložené (embedované) odkazy na webových stránkách. Provozovatel nemůže nijak ovlivnit obsah na webových stránkách třetích stran a není tedy za něj nijak odpovědný.

Souhlas se zpracováním osobních údajů a zasíláním reklamních sdělení

Osobní údaje, které provozovatel získá při provozování webových stránek, jsou považovány za důvěrné a nebudou k dispozici třetím osobám s výjimkou žádostí orgánů činných v trestním řízení nebo jiných dle zákonů ČR oprávněných orgánů státní správy.

Provozovatel, jakožto správce osobních údajů registrovaný u Úřadu pro ochranu osobních údajů, je v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění oprávněn zpracovávat Vaše osobní údaje, které mu poskytnete prostřednictvím této webové stránky.

Registrovaným uživatelům je provozovatel oprávněn zasílat e-mailové zprávy splňující veškeré podmínky zákona o regulaci reklamy č. 40/1995 Sb. a zákona o některých službách informační společnosti č. 480/2004 Sb. obsahující informace o novinkách a službách, které provozovatel nabízí.

Provozovatel je povinen na žádost uživatele smazat všechny osobní údaje, které o uživateli schraňuje. Uživatel je oprávněn se odhlásit z automatického systému sloužícím k hromadnému odesílání e-mailů.

Ukládání dat o uživateli

Tato webová stránka může využívat soubory cookie nebo podobné technologie, které ukládají do Vašeho prohlížeče informace, aby webovou stránku přizpůsobila vašim potřebám

V souladu s právními předpisy upravujícími problematiku ochrany osobních údajů (tj. zejména v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679) jsem srozuměn s tím, že všechny poskytnuté údaje, které jsou některé údaji tzv. osobními ve smyslu příslušných právních předpisů, bude společnost (jako tzv. správce a zpracovatel osobních údajů) používat v rozsahu nutném k plnění této Licenční smlouvy a všeobecných obchodních podmínek

Přihlášení a registrace

Přístup na webové stránky, jejich užití i využití poskytovaných služeb je možné pro registrované i neregistrované uživatele. Registrací uživatele není uzavřena jakákoli specifická smlouva mezi provozovatelem a uživatelem. Registrací souhlasí uživatel s těmito všeobecnými podmínkami provozovatele. Uživatel registrací získá přístup k některým specifickým službám, které webové stránky a program pro ně vytvořený nabízí.

Ceník

Přístup a užití webových stránek je v prvních třech měsících používání zcela zdarma. Poté si uživatel může zvolit jednu z placených variant služeb dle požadovaného rozsahu.

Specifikace a ceny všech služeb se mohou v průběhu času a pro jednotlivé druhy užití měnit a jsou uvedeny v sekci „Ceník“ na webových stránkách poskytovatele.

Závěrečná ustanovení

Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto pravidel použití stránek a všeobecných podmínek, a to i bez předchozího upozornění uživatele.

Uživatel je povinen pravidelně se seznamovat se změnami těchto pravidel použití stránek a se všeobecnými podmínkami. Bude-li uživatel pokračovat v používání stránek provozovatele po provedení změn těchto pravidel použití stránek a všeobecných podmínek, má se za to, že se změnami bez výhrad souhlasí.

Dotazy, podněty a případné stížnosti týkající se služeb provozovatele nebo těchto pravidel použití stránek či všeobecných podmínek mohou uživatelé zasílat prostřednictvím kontaktů na webových stránkách provozovatele www.donasec.cz.

Provozovatel se rozhodl udělit slevu všem uživatelům, kteří přečetli tyto podmínky do konce a to na první objednávku ve výši 10%, při napsání textu „sleva za pozornost“ do pole pro objednávku.

Tato pravidla a všeobecné podmínky nabývají platnosti a účinnosti ke dni 12. června 2015.

SOUHLASÍM s licenčními a všeobecnými podmínkami